• 1 of 2

  • 2 of 2

Stedsanalyse – grundlag for planarbejdet

Stedsanalyse af bebyggelsesmiljøer
arkitekturet tilbyder kulturhistoriske stedsanalyser. Den kulturhistoriske stedsanalyse er et skalerbart analyse- og procesværktøj. Det bruges til analyse af komplekse bymæssige situationer og sammenhænge i områder med en stor tidsdybde , hvor forskellige planlægningsidealer og fysiske manifestationer af forskellige planlægningsidealer, findes side om side.

Et værktøj
Stedsanalysen er dermed et nyttigt værktøj i f.eks. kommunerne planarbejde, da det kan hjælpe til at prioritere og styre indsatser i byudvikling. Den kan:
* kvalificere indspil og grundlag til kommune- og lokalplaner
* udstikke retningslinjer for byggesagsbehandlinger med relation til byplanlægning/planproblematikker
* bruges til forstå sammenhænge og brudflader/barriere i det fysiske miljø
*er et særdeles brugbart værktøj i de tidlige projektfase, fx når områder udvikles og ændrer sig og man skal vurdere hvilken retning udviklingen skal have og hvilke midler som skal tage i brug.
* er velegnet til identifikation og beskrivelse af kulturmiljøer og beskrivelse af områders bærende karaktertræk, da den kan afdække et områdes oversete potentialer.

Anvendes i forskellige skalaer
Stedsanalysen kan laves med forskellige fokus, forskellige detaljeringsgrad og forskelligt niveau af inddragelse. Den kan indeholde såvel traditionel SAVE registrering af bygninger, såvel som overordnede bystrukturer.

Projekt detaljer

  • Stedsanalysen er velegnet til at synliggøre byområders kvaliteter og muligheder. Den identificerer handlingsrummet for by- og stedsudvikling. Den italesætter og kortlægger værdier i det fysiske og oplevede miljø.
  • Stedsanalyser kan bygge på forskellige metoder, f.eks.
  • DIVE https://www.riksantikvaren.no/veileder/dive-kulturhistorisk-stedsanalyse/
  • SAVE vejledningen (kortlægning af bymiljøer) https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/SAVE_vejledning.pdf
  • KulturMiljø metoden https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringsvaerdige-bygninger-metode/kulturmiljoe-metoden/

Del